przedszkole_iskierka
05 listopada 2020

Mamy przyjemność poinformować, że Niepubliczne Przedszkole Specjalne Iskierka Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością 

realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs  

 

RPSL.11.01.03-24-0294/19 pn. „Pomaluj nasz świat.”

 

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym ”Iskierka” sp. z o.o. poprzez poprawę jakości wychowania przedszkolnego. Projekt zakłada rozszerzenie dotychczasowej oferty o dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz specjalistyczne, doposażenie placówki w sprzęt i specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli do indywidualnej pracy z dziećmi poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach/kursach. 60 przedszkolaków w wieku przedszkolnym będzie miało możliwość uczestniczenia w zajęciach m.in.: z logopedii, terapii psycholog., rehabilitacji, terapeutycznych (metoda Tomatisa, metoda Biofeedback, Dogoterapia), specjalistycznych (stymulacja rozwoju psychoruchowego, wspomaganie dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu lub innymi trudnościami w budowaniu relacji społecznych).

Projekt realizowany będzie od 01.06.2020 do 29.11.2021 r.
Planowane efekty: przeprowadzenie specjalistycznej terapii u 60 dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "Iskierka".

 

Wartość projektu: 1 797 255,80 zł.
Dofinansowanie ze środków UE:  1 527 667,43 zł.

 

 

 

Pomaluj nasz świat - program

Designed by Photo & Design

Copyright © 2016-2020 Przedszkole Iskierka

Nasza Misja

Jeżeli jesteś rodzicem, a Twoje dziecko potrzebuje troskliwej opieki i intensywnych, kompleksowych oddziaływań terapeutycznych zapisz je do naszego przedszkola.

Wszystkie potrzebne terapie prowadzone są w czasie pobytu w przedszkolu, a Ty Drogi Rodzicu po odbiorze dziecka z placówki nie musisz tracić czasu, by dowieźć je na dodatkowe zajęcia - masz czas dla siebie i dla rodziny, na zabawę i odpoczynek.