przedszkole_iskierka

NASZE CELE I ZADANIA

Nasze cele:

 • wspomaganie indywidualnego, wszechstronnego rozwoju psychofizycznego dziecka, zgodnie z jego potencjałem i potrzebami,

 • realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

 • ścisła współpraca z rodziną dziecka w procesie rewalidacyjno – wychowawczym.

 

Nasze zadania:

 • zapewnienie stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz poza terenem przedszkola, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,

 • zapewnienie zajęć dodatkowych i udziału dzieci w terapiach grupowych i indywidualnych,

 • prowadzenie procesu rewalidacyjnego w oparciu o indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, dostosowane do potrzeb i zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego,

 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej aktywności i motywacji do działania,

 • stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności oraz umacniania wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

 • przygotowanie do podjęcia edukacji na dalszych etapach poprzez kształcenie dojrzałości szkolnej,

 • wybór najbardziej efektywnych metod i form pracy oraz terapii, dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością,

 • ścisła współpraca z rodzicami dzieci w celu ujednolicenia i intensyfikacji oddziaływań rewalidacyjnych.

 

Sposoby realizacji zadań:

 • opracowanie dla każdego dziecka indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

 • organizowanie zajęć grupowych i indywidualnych dostosowanych do potrzeb dzieci,

 • troska o rozwój fizyczny i ruchowy dziecka w ramach zajęć na świeżym powietrzu oraz w sali rehabilitacyjnej,

 • organizowanie wycieczek poza teren przedszkola w celu integracji z otoczeniem.

Designed by Photo & Design

Copyright © 2016-2020 Przedszkole Iskierka

Nasza Misja

Jeżeli jesteś rodzicem, a Twoje dziecko potrzebuje troskliwej opieki i intensywnych, kompleksowych oddziaływań terapeutycznych zapisz je do naszego przedszkola.

Wszystkie potrzebne terapie prowadzone są w czasie pobytu w przedszkolu, a Ty Drogi Rodzicu po odbiorze dziecka z placówki nie musisz tracić czasu, by dowieźć je na dodatkowe zajęcia - masz czas dla siebie i dla rodziny, na zabawę i odpoczynek.